• De scherpste prijzen
  • Breed assortiment
Professionals sinds 1992
  • Snelle levertermijn
  • Eigen studio

Verbod op gratis uitdelen van plastic

2021

nieuwe wetgeving van 2021.
Vanaf 2021 is het definitief verboden om nog producten als plastic borden, bestek of rietjes te produceren. Dat heeft het Europees parlement nu officieel bevestigd.
Daarnaast moeten alle plastic rietjes, bestek en borden, wattenstaafjes, etc. uit de rekken verdwenen zijn.
De richtlijn bepaalt verder dat sigaretten met plastic filters, plastic bekers, vochtige doekjes en sanitaire producten een etiket krijgen waarop gewaarschuwd wordt voor de negatieve milieueffecten van het op straat weggooien van plastic afval. Ook wordt er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ingevoerd, die producenten doet opdraaien voor de kosten van de inzameling, het transport en de verwerking van plastic afval.
De nieuwe regels moeten de toenemende problematiek van plastic afval tegengaan.

2020

nieuwe wetgeving van 2020.
Op alle evenementen in België, van schoolfeesten tot massafestivals. Is het verboden om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of petflesjes. Tenzij de organisator een
systeem garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden en ingezameld wordt voor recyclage.
Het is aan de organisatoren om dit te bewijzen.

2019

nieuwe wetgeving van 2019.
In artikel 58 van die documenten staat het verbod op gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor éénmalig gebruik. 

Concreet staat in dat art. 58: Het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik
is verboden bij aankoop in de detailhandel. Onder detailhandel moet worden verstaan elk
verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt.

Daar staat ook bij : De minister kan uitzonderingen met een vastgelegde duurtijd voorzien om rekening te houden met milieuoverwegingen of met vereisten inzake hygiëne, behandeling of veiligheid van bepaalde producten of vormen van verkoop wanneer er geen gepaste alternatieven beschikbaar zijn. De minister kan de eigenschappen en dev oorwaarden nader vaststellen waaraan de draagtassen, waarvoor een uitzondering wordt voorzien, moeten voldoen.

Verder leest U: Het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen wordt voor bestaande voorraden die aangekocht werden voor de ingangsdatum van het verbod, toegelaten tot zes maanden na de inwerkingtreding van het verbod.

In het document “bijlage” lezen we bij de artikelsgewijze bespreking bij art. 58 o.a.:Aangezien het verbieden van lichtere zakjes (van minder dan of gelijk aan 15 micron en minder dan 50mµ) leidt tot meer voorverpakkingen (wat niet beter is voor het milieu), wordt de scope van het verbod beperkt tot de lichte plastic draagtassen zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn. Het blijft echter belangrijk te kiezen voor alternatieven die vanuit ecologisch oogpunt wenselijk zijn. Op dit moment wordt niet geopteerd om uitzonderingen op het verbod te voorzien. Gezien biobased of composteerbare zakjes het probleem van zwerfvuil niet zullen oplossen en er belangrijke aandachtspunten zijn wat betreft de
sorteerboodschap, inzameling en eindverwerking, zijn uitzonderingen voor deze nog niet opportuun.

Het blijven overigens plastic wegwerpzakjes. Evenzeer vallen plastic wegwerpzakjes met een aandeel gerecycleerde materialen hoe dan ook steeds onder de definitie van de Europese Richtlijn. Eveneens wordt een “shift” naar duurdere papieren zakken beter vermeden want dit veroorzaakt meer milieu-impact. Sensibilisering en communicatie blijft daarom noodzakelijk. Verder moet voldoende tijd gegeven worden aan de sector om zich voor te bereiden op de ingang van een verbod en eventuele voorraden weg te werken. Daarom dat in het nieuwe artikel 5.3.11.2 het gebruik van reeds aangekochte voorraden van lichte plastic draagtassen voor de inwerkingtreding van dit artikel nog toegelaten tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod. Als je al die bepalingen (die wat verspreid zitten in de ontwerp-teksten) samen leest, dan kom je tot volgende conclusie:

Vanaf 1 januari 2019 wordt het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik verboden bij aankoop in de detailhandel. Het verbod geldt voorlopig enkel voor plastic zakjes met dikte van meer dan of gelijk aan 15 en minder dan 50 micron. Voor bestaande voorraden die aangekocht werden voor het verbod wordt het gratis uitdelen nog toegelaten tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod. Zeer licht plastic zakjes dunner dan 15 micron (die vaak gebruikt worden aan de groenten of fruitafdeling), alsook de zwaardere plastic tassen van 50 micron en meer, worden niet geviseerd. Deze regelgeving moet eerst nog naar de adviesraden en dan definitief goedgekeurd worden, daarna publicatie in het Belgisch Staatsblad.

wat komt er nog…

Dit is niet de enige maatregel die werk moet maken van het ruime overschot aan plastic. Tegen 2025 moeten lidstaten de nodige maatregelen treffen zodat 90 procent van de plastic flessen voor eenmalig gebruik apart worden ingezameld. Ook het voorstel dat bepaalt dat dopjes moeten vastzitten aan plastic flesjes werd in oktober goedgekeurd. Producenten van frisdranken en bruiswater krijgen twee jaar langer de tijd om de overstap te maken. Er komen ook maatregelen om het gebruik van de vaakst
weggegooide plastic producten terug te dringen. De lidstaten engageren zich ertoe om tegen 2029 negentig procent van alle plastic flessen in te zamelen. Die plastic flessen moeten ten laatste in 2025 uit ten minste 25 procent gerecycleerd plastic bestaan en in 2030 uit minstens 30 procent.

Download hier onze informatieve e-book om helemaal op de hoogte te zijn over de wetgeving van plastiek.

Right Menu Icon