• De scherpste prijzen
  • Breed assortiment
Professionals sinds 1992
  • Snelle levertermijn
  • Eigen studio

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – PERO-PACK VERPAKKINGEN

1.BELANGRIJKE NOTA
Prijzen zijn exclusief eventuele toekomstige bijkomende verpakkings- of milieutaksen en Fost Plu bijdragen
2.KLEUREN
Als Kleuropgave worden enkel aanvaard:
-voor drukinkten PANTONE
– voor plastiek SCHULMAN POLYBATCH,
We wijzen er uitdrukkelijke op dat de kleurcodes voor plastiek en papier niet volledige overeenstemmen.
Tevens wijzen we erop dat er steeds lichte verschillen in kleurtonaliteit kunnen optreden, zelf bij de produktie van een kleine
oplage.
3. DIKTES
Zoals gebruikelijke in ons bedrijfstak dient een diktetolerantie van 10% aanvaard te worden.
4.AFMETINGEN
Ook hier houden we ons aan in onze bedrijfstak algemeen aanvaarde toleranties,
-lengte: 2cm
-breedte: 2cm
-zijinslaag of bodeminslag:1.5cm
5.FABRICATIEFOUTEN
Alhoewel onze leveranciers al het mogelijk doem om de leveringen tot grote tevredenheid van onze klienteel uit te voeren zijn
fabricatiefouten technisch niet uit te sluiten.
Indien deze fouten beperkt blijven tot 2%van de gefabriceerde hoeveelheid geven deze derhalve geen recht op reclamatie.
6.DRUKFOUTEN
Vermits voor iedere te drukken nieuwe teks of tekening een “goed voor druk”gevraagd word aan de opdrachtgever
aanvaarden we er geen de minste verantwoordelijkheid te dien ozichte.
Evenentuele wijzigingen aan bestaande zakken of ontwerpen dienen schriftelijk meegedeeld te worden.
7.HOEVELHEDEN
Gezien de moeilijkheidsgraad van het fabriceren producteisen onze leveranciersbelgende toleranties in plus en in minus voor
de hesteld hoebeelheden
-30% bij hoeveelheden tot 5.000 zakken
-25% bij hoeveelheden tot 10.000 zakken
-20% bij hoeveelheden tot 20.000 zakken
-15% bij hoeveelheden tot 50.000 zakken
-10% bij hoeveelheden over 50.000 zakken
8. ONTWERPEN EN TEKENINGEN
Allle ontwerpen en tekeningen met een artistiek karakter blijven eigendom van PERO-PACK tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Iedere reproduktie, op eender welke wijze dan ook geeft PERO-PACK het recht op vervolging.
Tevens gaan we ervan uit dat de ons te drukken voorgelegde teksten en teketningen vrij zijn ban alle rechten. We nemen te
dien op zichte dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.
9.LEVERTERMIJN
De opgegeven levertermijnen zijn louter informatief. Het overschrijden van de levertermijn geeft de opdrachtgever noch
recht op schade vergoeding, nog recht op annulatie.
10.HEIRKRACHT
Gevallen van heirkracht zoals natuurrpen, oorlogen en dergelijke kunnen PERO-PACK het recht op niet-uitvoering van de
gegeven opdracht verstrekken. In dergelijke gevallen neemt PERO-PACK de verplichting opzich zo snel mogelijk in
verbinding te stellen met de opdrachtgever.
11.LEVERINGEN
In principe gebeuren de leveringen franco adres klant.
De goederen reizen echter op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
12.BETALINGEN
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen.
Bij laattijdige betaling al een intetest worden toegepast van 1.5% per maand. Bij wanbetaling zal een verhogingsvergoeding
van 20% verschuldigd zijn onverminderd alle andere eventuele kosten en verwijlinteresten.
13. RECHTBANKEN
In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd

Right Menu Icon