• De scherpste prijzen
  • Breed assortiment
Professionals sinds 1992
  • Snelle levertermijn
  • Eigen studio
Promotie     FAQ     Over ons     Contacteer ons      Menu

Verbod op gratis uitdelen van plastic

Verbod op gratis uitdelen van plastic

In artikel 58 van die documenten staat het verbod op gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor éénmalig gebruik. 

Concreet staat in dat art. 58: Het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik
is verboden bij aankoop in de detailhandel. Onder detailhandel moet worden verstaan elk
verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt.

Daar staat ook bij : De minister kan uitzonderingen met een vastgelegde duurtijd voorzien om
rekening te houden met milieuoverwegingen of met vereisten inzake hygiëne, behandeling of
veiligheid van bepaalde producten of vormen van verkoop wanneer er geen gepaste alternatieven
beschikbaar zijn. De minister kan de eigenschappen en de voorwaarden nader vaststellen waaraan de
draagtassen, waarvoor een uitzondering wordt voorzien, moeten voldoen.
Verder leest U: Het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen wordt voor bestaande voorraden
die aangekocht werden voor de ingangsdatum van het verbod, toegelaten tot zes maanden na de
inwerkingtreding van het verbod.
In het document “bijlage” lezen we bij de artikelsgewijze bespreking bij art. 58 o.a.:Aangezien het
verbieden van lichtere zakjes (van minder dan of gelijk aan 15 micron en minder dan 50mµ) leidt tot
meer voorverpakkingen (wat niet beter is voor het milieu), wordt de scope van het verbod beperkt tot
de lichte plastic draagtassen zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn. Het blijft echter belangrijk te
kiezen voor alternatieven die vanuit ecologisch oogpunt wenselijk zijn. Op dit moment wordt niet
geopteerd om uitzonderingen op het verbod te voorzien. Gezien biobased of composteerbare zakjes
het probleem van zwerfvuil niet zullen oplossen en er belangrijke aandachtspunten zijn wat betreft de
sorteerboodschap, inzameling en eindverwerking, zijn uitzonderingen voor deze nog niet opportuun.
Het blijven overigens plastic wegwerpzakjes. Evenzeer vallen plastic wegwerpzakjes met een aandeel
gerecycleerde materialen hoe dan ook steeds onder de definitie van de Europese Richtlijn. Eveneens
wordt een “shift” naar duurdere papieren zakken beter vermeden want dit veroorzaakt meer milieu-
impact. Sensibilisering en communicatie blijft daarom noodzakelijk. Verder moet voldoende tijd
gegeven worden aan de sector om zich voor te bereiden op de ingang van een verbod en eventuele
voorraden weg te werken. Daarom dat in het nieuwe artikel 5.3.11.2 het gebruik van reeds
aangekochte voorraden van lichte plastic draagtassen voor de inwerkingtreding van dit artikel nog
toegelaten tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod.
Als je al die bepalingen (die wat verspreid zitten in de ontwerp-teksten) samen leest, dan kom je tot
volgende conclusie:
Vanaf 1 januari 2019 wordt het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik
verboden bij aankoop in de detailhandel. Het verbod geldt voorlopig enkel voor plastic zakjes met
dikte van meer dan of gelijk aan 15 en minder dan 50 micron. Voor bestaande voorraden die
aangekocht werden voor het verbod wordt het gratis uitdelen nog toegelaten tot 6 maanden na de
inwerkingtreding van het verbod. Zeer licht plastic zakjes dunner dan 15 micron (die vaak gebruikt
worden aan de groenten of fruitafdeling), alsook de zwaardere plastic tassen van 50 micron en
meer, worden niet geviseerd. Deze regelgeving moet eerst nog naar de adviesraden en dan definitief
goedgekeurd worden, daarna publicatie in het Belgisch Staatsblad

2019

Right Menu Icon